www.świadectwo-charakterystyki-energetycznej.bydgoszcz.pl

------- Ś.Ch.E. -------
Kiedy potrzebne?
Kto zażąda okazania?
Nie jest wymagane...
Co zawiera?
O czym informuje?
Termin ważności
Ponadto...
Regulacje prawne
------- Audytor -------
Kwalifikacje
Rejestr audytorów
Odpowiedzialność

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych ;
- ukończyła w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej: studia magisterskie albo inżynierskie kierunkowe (na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria rodowiska, energetyka lub pokrewne);
- nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej; albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej; albo ukończyła, nie mniej niż roczne studia podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

Osoba sporządzająca świadectwo energetyczne musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych czynności.

Zlecając naszej firmie sporządzenie świadectwa energetycznego mają Państwo gwarancję nie tylko rzetelności usługi, posiadanych uprawnień i doświadczenia, ale także dopełnienia wszystkich wymogów ustawy Prawo Budowlane, także w kwestii obowiązkowego ubezpieczenia zawodowego.

eco-en

kom. 0 887 559 597
e-mail:
eco_en@vp.plJesteśmy zarejestrowani w ogólnopolskim rejestrze audytorów energetycznych:

www.
certyfikat-
energetyczny

.powiat.pl

Nawigacja:
| Kiedy potrzebne? | | Kto zażąda? | | Nie jest wymagane... | | Świadectwo energetyczne... | | O czym informuje? | | Termin ważności |
| Ponadto... | | Regulacje prawne | | Kwalifikacje | | Rejestr audytorów energetycznych | | Odpowiedzialność certyfikatora |

| Orientacyjny koszt świadectwa przy pełnej dokumentacji | | Koszty przy braku dokumentacji |

| Usługa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego |

| eco-en | referencje | kontakt (Bydgoszcz i Toruń) |
ostatnia aktualizacja: 02.10.2019 by alibu