www.świadectwo-charakterystyki-energetycznej.bydgoszcz.pl

------- Ś.Ch.E. -------
Kiedy potrzebne?
Kto zażąda okazania?
Nie jest wymagane...
Co zawiera?
O czym informuje?
Termin ważności
Ponadto...
Regulacje prawne
------- Audytor -------
Kwalifikacje
Rejestr audytorów
Odpowiedzialność

Odpowiedzialność audytorów

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3)) o rękojmi za wady.

Osoba sporządzająca świadectwo energetyczne budynku, powinna być:

NIEZALEŻNYM EKSPERTEM

"...Świadectwo energetyczne powinno być wykonywane w sposób niezależny przez wykwalifikowanych i/lub akredytowanych ekspertów, niezależnie od tego, czy działają oni jako samodzielni fachowcy, czy też są zatrudnieni w publicznych lub prywatnych jednostkach."

Artykuł 10 DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynkówZatem, osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, nie powinna być:
1) uczestnikiem procesu budowlanego, w wyniku, którego wybudowano ten budynek,
2) wykonawcą robót budowlanych wykonywanych w tym budynku,
3) właścicielem lub zarządcą tego budynku,
4) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu,
5) związana umowami cywilnoprawnymi z osobami wymienionymi w pkt. 1-4, w sposób, który podważałby obiektywność i rzetelność sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej tego budynku, lokalu mieszkalnego lub tej części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową lub mieć powiązań kapitałowych z tymi osobami.


Firma eco-en jest jedyną w województwie kujawsko-pomorskim, która od początku swego istnienia nie była i nie jest związana żadną umową z żadną firmą budowlaną: projektową, wykonawczą, dostawczą itp. Spełniamy wszystkie wymogi przedstawione w cytowanej powyżej Dyrektywie. Dokument wydany przez naszych specjalistów nigdy nie zostanie podważony ani zakwestionowany, co w praktyce mogłoby oznaczać unieważnienie umów, których podstawą do zawarcia stało się takie świadectwo. Jesteśmy transparentni, niezależni i obiektywni.

Jeśli czegoś nie jesteś pewien, lub masz pytanie - skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci rzetelnej odpowiedzi.

eco-en

kom. 0 887 559 597
e-mail:
eco_en@vp.plJesteśmy zarejestrowani w ogólnopolskim rejestrze audytorów energetycznych:

www.
certyfikat-
energetyczny

.powiat.pl

Nawigacja:
| Kiedy potrzebne? | | Kto zażąda? | | Nie jest wymagane... | | Świadectwo energetyczne... | | O czym informuje? | | Termin ważności |
| Ponadto... | | Regulacje prawne | | Kwalifikacje | | Rejestr audytorów energetycznych | | Odpowiedzialność certyfikatora |

| Orientacyjny koszt świadectwa przy pełnej dokumentacji | | Koszty przy braku dokumentacji |

| Usługa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego |

| eco-en | referencje | kontakt (Bydgoszcz i Toruń) |
ostatnia aktualizacja: 02.10.2019 by alibu